CONCURS “LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ”

Anul V
2021-2022

REGULAMENT

revizuit 27.08.2021 

I. DESPRE CONCURS

Concursul Lectură și scriere creativă, denumit în continuare Concurs, este inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN, la poziția 09, Anexa 5 la OMEN nr. nr. 5092/30.08.2019 (Calendar valabil si pentru anul 2020-2021).

II. ORGANIZATOR

Concursul este organizat de:

  • ASOCIAȚIA ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – organizație non-guvernamentală care are ca scop promovarea și desfășurarea de programe educative, culturale, cu un portofoliu relevant de programe și concursuri educative naționale, realizate împreună cu Ministerul Educației Naționale
  • INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  • COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET, BUCUREȘTI 
  • COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA, BUCUREȘTI

III. OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1. Obiective generale:

3.1.1. încurajarea elevilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial de a-și dezvolta competențele de receptare și de înțelegere a mesajului scris, respectiv cele de exprimare creativă în scris.

3.1.2. stimularea participării elevilor, în mod voluntar, la competiții cu valoare artistică, în vederea conștientizării importanței lecturii și a scrierii creative în dezvoltarea lor intelectuală și umană.

3.2. Obiective specifice:

3.2.1. formarea competențelor de lectură specifice fiecărui nivel de vârstă;

3.2.2. exprimarea emoțiilor, în mod creativ, prin raportare la textul literar/nonliterar;

3.2.3.  promovarea exprimării clare, coerente și corecte, a scrierii caligrafice, a  limbajului expresiv, a umorului, a inventivității, prin crearea unor scrieri originale.

IV. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE

4.1. Se pot înscrie la Concurs preșcolari (grupa mică, mijlocie și mare), elevi ai claselor pregătitoare, I – IV și V-VIII, exclusiv prin cadre didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial din România.

În cazul participanților preșcolari, operele din bibliografia Concursului pot fi citite acestora de către părinți.

Pentru nivelul preșcolar:

  • este permisă înscrierea unei lucrări cu maxim două cadre didactice coordonatoare.
  • este permisă înscrierea unei lucrări colective (de grupă), cu mențiunea că la câmpul cu numele autorului lucrării trebuie să fie fie trecută grupa, nu elevii participanți.

 

4.2. Înscrierea la Concurs se face exclusiv de către cadrul didactic coordonator, pe baza unui Formular de înscriere disponibil pe platforma on-line a Concursului, care va fi completat de cadrul didactic cu următoarele date: nume și prenume cadru didactic coordonator al preșcolarului/elevului participant, număr de telefon mobil, adresă de e-mail, nume unitate școlară cadru didactic, localitatea în care se află unitatea școlară, județul în care se află unitatea școlară, numele și prenumele participantului/participanților, secțiunea în care se face înscrierea la concurs, creația înscrisă în concurs

Participanții vor fi înscriși în una dintre următoarele secțiuni/niveluri: nivel preșcolar (3-6 ani), nivelul 0 (clasele 0-II), nivelul 1 (clasele a III-a și a IV-a),  nivelul 2 (clasele a V-a și a VI-a), nivelul 3 (clasele a VII-a și a VIII-a).

4.3. Cadrul didactic aduce la cunoștință și ia acordul elevilor și titularilor răspunderii părintești pentru participarea la Concurs, conform prezentului Regulament.

4.4. Elevii participanți la Concurs vor susține proba de concurs sub supravegherea cadrului didactic coordonator (de la clasă).

4.5. Creațiile elevilor participanți la Concurs pot fi sub formă de pictură/desen/grafică/foto/colaj și text. Creațiile finale sunt fotografiate/scanate în format .png sau .jpg, de dimensiunea maximă 9 megapixeli (3024 x 3024 pixeli) și încărcate de cadrul didactic coordonator, conform prezentului Regulament. Înscrierea creațiilor în concurs este validată numai după primirea unui e-mail de confirmare pe adresa înscrisă în formular. 

4.6. Cadrele didactice coordonatoare nu vor interveni asupra creațiilor elevilor participanți, concursul încurajând spontaneitatea, naturalețea limbajului și originalitatea specifice vârstei școlare.

4.7. Înscrierea în Concurs implică acceptarea prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanții.

4.8. Toate creațiile participante în Concurs trebuie să fie redactate în limba română, respectând normele de ortografie și de punctuație.

       4.9. Nu sunt permise lucrări care afișează chipul autorului sau a altor persoane. Lucrările care nu respectă acest regulament vor fi șterse.

V. DURATA ȘI DESCRIEREA CONCURSULUI

5.1. Proba de Concurs constă în realizarea unui afiș de promovare, a uneia dintre operele literare care constituie bibliografia Concursului, astfel:

Bibliografie:

Va fi anunțată în curând.

Înscrierea la concurs se face de către cadrul didactic de la clasa elevilor/preșcolarilor participanți. Acesta se poate înscrie la concurs parcurgând următorii pași:

► accesează site-ul Concursului;

► completează Formularul de înscriere disponibil pe site.

■ Transmiterea Creațiilor către Organizatori, prin încărcarea acestora, în formă electronică (scan sau foto, format .png sau .jpg), pe website-ul Concursului. 

Ediția 16 martie
Deschidere concurs: Datele de participare vor fi anunțate în curând.
Încheierea înscrierilor: Datele de participare vor fi anunțate în curând.


Cadrul didactic scanează și încarcă doar Creațiile participanților care respectă cumulat cerințele:

  1. s-au încadrat în subiectul probei de Concurs;
  2. nu conțin limbaj/imagini licențioase, elemente de violență sau discriminatorii.

Expunerea Creațiilor elevilor participanți

  • Vor fi afișate în Expoziția digitală de pe site-ul proiectului doar lucrările care corespund criteriilor prezentate în secțiunea de înscriere. Lucrările vor rămâne expuse pe toată perioada ediției.

■ Votarea Creațiilor elevilor participanți

Perioada de votare va fi anunțată în curând.

Constă în votarea lucrărilor pe pagina oficială a Concursului.

În perioada de votare, fiecare creație este apreciată prin apăsarea butonului „Votare” de către publicul larg. Votarea se poate face de către orice persoană care accesează pagina dedicată Concursului. Fiecare Creație dintr-o secțiune poate fi votată de o persoană o singură dată pe zi. O persoană poate vota o singură dată pe zi pentru oricâte Creații din orice secțiune/nivel.

Vor fi contorizate doar voturile exprimate de pe terminale cu IP de România. După încheierea etapei de votare, echipa CDLSC își rezervă dreptul de a descalifica sau anula voturile nevalide: exprimate de pe terminale cu IP aferent altor țări decăt România sau voturi frauduloase (realizate prin mecanisme de votare automată).

 

■ Premii

Pentru fiecare secțiune/nivel în parte, creația care a obținut cele mai multe voturi ale publicului la finalul perioadei de votare va primi Premiul de Popularitate.  Dacă mai multe creații au obținut același număr de voturi în cadrul unei secțiuni, fiecăreia dintre aceste Creații i se va acorda această distincție. Participanții care au obținut Premiul de Popularitate vor primi o diplomă electronică semnată de Organizator, ce atestă distincția obținută.

Pentru fiecare secțiune/nivel în parte, juriul de specialitate poate acorda și un Mare Premiu de Creativitate, constând în câte 200 lei (100 de lei pentru elevul participant*, respectiv 100 de lei pentru cadrul didactic coordonator). Juriul de specialitate își rezervă dreptul de a nu acorda Marele Premiu de Creativitate în una sau mai multe categorii, dacă lucrările prezentate nu se remarcă prin originalitate și relevanță deosebită pentru tema propusă.  Juriul va evalua în special creativitatea în organizarea informațiilor pe afiș (crearea unui afiș nou, care nu reproduce coperta unei lucrări deja existente, utilizarea unor slogane, a unor mici texte descriptive originale și relevante pentru temă), etc.

*dacă lucrarea câștigătoare aparține unei grupe (lucrare colectivă pentru nivelul preșcolar) premiul va consta în produse în valoare de 100 de lei (la alegerea organizatorului)

■ Afișarea rezultatelor finale – în 7 zile de la încheierea ediției. Afișarea se face pe site-ul dedicat Concursului.

5.2. Cadrul didactic coodonator va primi pe adresa de mail cu care s-a înscris un model de Certificat de participare pe care îl va completa cu datele elevului/elevilor participanți. Cadrele didactice coordonatoare ale elevilor vor primi câte o Diplomă electronică care atestă implicarea lor în proiect în calitate de co-organizatori.

5.3. Prin înscrierea la concurs, cadrul didactic coordonator acceptă necondiționat prezentul Regulament și își exprimă acordul ca datele personale să fie reținute și introduse într‐o bază de date a organizatorilor, spre a fi utilizate pentru trimiterea documentelor necesare Concursului și a altor materiale informative utile.

5.4. Nu se acceptă contestații.

VI. ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin participarea la Concurs, câștigătorii sunt de acord ca numele, prenumele și creațiile rezultate în urma susținerii probei de concurs să fie făcute publice în cadrul promovării Concursului.

VII. TAXE 

NU se percep taxe de participare.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația Școli pentru un viitor verde este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 21909/2012.

Prelucrarea de către Asociație a tuturor datelor personale colectate în urma organizării acestui concurs (de la participanți și votanți) se face cu respectarea principiilor consacrate prin Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Accesați întregul regulament GDPR aici.

IX. REGULAMENTUL OFICIAL

Acest regulament prezintă condițiile pe care cadrele didactice și participanții la Concurs trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea în acest Concurs înseamnă aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acestuia de către participanți.